EDUCA logo
MENU

DROPS

DroPS je projekt na téma zlepšení sociálních znalostí učitelů, kteří pracují s ohroženými skupinami studentů (NEETs, potenciální drop-outs).

Educa International již v několika projektech pracovala se studenty předčasně opouštějícími školy a má již i vlastní zkušenosti v této oblasti a stejné zkušenosti má i druhá škola se kterou spolupracujeme v Malmö (Švédsko). 

Naší zkušeností je to, že učitelé jednotlivých předmětů nemají pro svou práci dostatečné sociální dovednosti. Mohou být dobrými učiteli, ale především v odborných školách potřebují mnohem víc – potřebují nejen pedagogické dovednosti, ale především sociální dovednosti, aby pochopili problémy svých studentů a byli připraveni řešit jejich problémy.
Máme za sebou projekt Erasmus Second Chance School, kde se tento problém ukázal a proto bychom chtěli nyní požádat o projekt zaměřený na systém odborného vzdělávání nazvaný „Drop-out Prevention Skills“ (DroPS).
Naší strategií je zkombinovat vysoké školy (pedagogické fakulty) a odborné školy a studovat problémy opouštění škol v odborných školách a porovnat je se systémem vzdělávání mladých učitelů na vysokých školách, jak jsou  připraveni být dobrými učiteli a mají-li dostatek sociálních dovedností pro předcházení předčasného opouštění škol.

Cílem je zorganizovat vzájemné návštěvy učitelů na univerzitách a školách, realizovat stáže pro studenty pedagogických fakult ve školách a nakonec bychom chtěli připravit model, jak by měla být změněna výuka pro budoucí učitele (a rekvalifikace pro učitele ve školách).

Můžeme vidět, že mnoho studentů opustilo školu před maturitou kvůli jiným problémům než znalostem, protože velmi často jim rodina nemůže pomoci díky nízké nebo nižší sociální úrovni rodiny a jinde nemají šanci získat pomoc. Měla by to být škola, ale učitelé nejsou připraveni a pedagogický poradce není správnou osobou v této situaci. Studenti jakékoliv školy jsou s učiteli v každodenním kontaktu.

Právě začínáme projektové aktivity a máme univerzity z SK a SE a hledáme partnera v ČR a Skotsku a z odborných škol máme partnera z ČR a SE. Pokud chcete být projektovým partnerem, budeme rádi. Dejte nám vědět.


Trvání projektu: 01.09.2019 – 30.09.2020, prodlouženo do 30. 09.2021.
Zapojené instituce:
Koordinátor projektu: Educa International, o.p.s.
Partneři projektu:

V rámci projektu je naplánováno 5 projektových setkání.


1-Kick-off Meeting: 19. – 20. listopadu 2019, Sezimovo Ústí, Česká republika

První setkání bylo organizováno za účelem poznání jednotlivých partnerských organizací a naplánování společné práce na projektu. Každá partnerská organizace připravila powerpointovou prezentaci o své organizaci. Témata jako projektová smlouva, finanční záležitosti, časový rozvrh projektu, formy komunikace a sdílení informací byly diskutovány. Mimo jiné byla naplánována prohlídka školy včetně možnosti diskuze se zaměstnanci, učiteli a studenty.

Zároveň byl připraven dotazník zabývající se hlavními důvody studentů, kteří nedokončují studium, jejich počet v jednotlivých partnerských organizacích, zodpovědné osoby v daných institucích, které se těmito žáky zabývají, podpora studentů a vyučujících v posílení jejich sociálních dovedností. Tento dotazník byl poslán všem partnerům před druhým setkáním ve Vídni v prosinci 2019.

2. setkání: Pracovní skupina pro analýzu dat, 10. – 11. prosince 2019, Vídeň, Rakousko

Před samotným setkáním byl všem účastníkům zaslán dotazník (viz první setkání). Během prvního dne byly připraveny dva workshopy. První s názvem „Analýza dat – výsledky šetření“, při kterém všichni partneři sdíleli důvody jejich studentů předčasně ukončujících studium na národní a mezinárodní úrovni. Následovala diskuze a výměna zkušeností. Během druhého workshopu s názvem „Přístupy k prevenci drop-out“ byly diskutovány témata výukových a školicích metod, programy předcházející drop-outs apod. Tento workshop byl také následován diskuzí a výměnou zkušeností. Mimo jiné byla naplánována prohlídka školy včetně možnosti diskuze se zaměstnanci, učiteli a studenty. 

3. setkání: Školení Drop Outs a imigrantů, 25. – 26. února 2020, Malmö, Švédsko

Během prvního dne byla naplánována prohlídka školy včetně možnosti diskuze se zaměstnanci, učiteli a studenty. Většinu studentů tvoří imigranti, někteří žijí ve Švédsku více jak 10 let a stále mají problém se švédštinou. Studenti ve věku mezi 20 a 30 lety zde studují předměty, které budou potřebovat během následných studií či při vykonávání práce. Někteří studenti zde studují pouze jeden rok, někteří více. Záleží to na jejich přístupu, současné situaci a budoucích plánech.

Všichni účastníci měli možnost účastnit se pravidelného setkání se studenty a vyučujícími při společné snídani. Studenti tyto snídaně připravují sami včetně nákupu potravin, přípravy menu a kontroly rozpočtu. Pro přípravu společné snídaně je přesně daný rozpočet, který musí studenti dodržovat. Během těchto snídaní studenti a vyučující velmi otevřeně diskutují své současné problémy, denní úkoly apod. Bylo vidět, že zde vládne velmi otevřená atmosféra a že blízky vztah studentů a jejich vyučujících je prioritou. Toto byl nový přístup pro všechny partnery. Dále byla naplánována prohlídka školy Adult Education, Health and Care, Carl-Johan Mattson. Druhý den byla zorganizována přednáška paní Melindy Rago z organizace Ung Malmö. Tato organizace spolupracuje s Malmö Labour Center, The Swedish Public Employment Service a Second Chance School Malmö. Podobný typ organizace jako Second Chance School a Ung Malmö chybí v České republice, Slovenské republice a Rakousku. Tento fakt byl předmětem další diskuze.

4. setkání: 28. – 29. Června 2020, Martin, Slovensko

Tohoto setkání se účastnili dva zástupci Educa International (ředitel Josef Vochozka a Jana Berousková) a dva zástupci Spojené školy Martin (ředitel Josef Zanovit a Ivan Jesenský). V důsledku celosvětové situace ohledně pandemie Covid- 19 muselo být zrušeno již připravené setkání na Slovensku v květnu 2020, které bylo dohodnuto při partnerském setkání ve Švédsku v únoru 2020.  Po dohodě se všemi partnery projektu byl stanoven náhradní termín na září 2020, byl upřesněn plánovaný program a aktivity. Zároveň bylo dohodnuto, že Educa International jako koordinátor projektu požádá Dům zahraniční spolupráce o prodloužení trvání projektu o dva měsíce z důvodu nemožnosti účastnit se plánovaných pracovních schůzek a nemožnosti naplňovat plánované cíle projektu. 

setkání v Martině

5. Páté setkání, 29. – 30. září 2021 v Ratměřicích, Česká republika

Poslední setkání se konalo v Ratměřicích, zúčastnili se ho 3 projektoví partneři (Educa International, o.p.s., COP Sezimovo Ústí a Spojená škola Martin). Partneři z Rakouska a Švédska se bohužel kvůli Pandemii Covid-19 nemohli setkání účastnit. Nicméně byli vyzváni k zaslání jejich názorů a doporučení k dalším krokům (diseminační aktivity projektu, nápady na další společné projektové aktivity založené na tomto projektu, apod.).

Finální výstup projektu DROPS

Více / More >>