EDUCA logo
MENU

Historicky prvý Staff Week

SW

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hostila historicky prvý Staff Week, ktorý pripravila v spolupráci s Educa International v dňoch 9.10. – 11.10.2018. Bol zameraný na motiváciu a bariéry programu Erasmus+. Zúčastnili sa predstavitelia slovenských a českých vysokých a vyšších odborných škôl.

Počas troch dní Staff Week-u prebiehali intenzívne diskusie na témy týkajúce sa programu Erasmus+. Zúčastnení si vymenili informácie a skúsenosti, ktoré nadobudli pri realizácii tohto programu. Po identifikácii problémov škôl sa uskutočnili Workshopy, ktorých cieľom bolo zostavenie návrhu opatrení, ktoré je potrebné realizovať, aby sa zlepšila motivácia a aktivita študentov a aby sa tak zvýšilo povedomie o tomto medzinárodnom programe.

Jedna časť programu tejto udalosti patrila absolventom hostiteľskej univerzity, ktorí prišli odprezentovať svoje organizácie a zároveň diskutovať o možnosti poskytnutia stáží pre českých aj slovenských študentov. Na základe spoločných diskusií môžeme povedať, že študenti si nie sú vedomí toho, čo im program Erasmus ponúka a aké výhody im z toho plynú v profesnom živote. V dnešnej dobe sú medzinárodné skúsenosti veľmi oceňované zamestnávateľmi a účastníci programu Erasmus majú tak oproti študentom bez tejto skúsenosti jedno veľké PLUS.

Staff Week bol z môjho pohľadu veľmi inšpirujúci a motivačný pre všetkých účastníkov. Spoločná diskusia vyustila do záveru, že nielen verejné ale aj súkromné školy sa stretávajú s rovnakými ťažkosťami ako aj samotné inštitúcie a tak v Českej republike ako aj na Slovensku. Medzi najväčšie problémy môžeme zaradiť nízku motiváciu študentov, nedostatočne zosúladený kreditový systém medzi partnerskými školami, malú informovanosť a neprítomnosť zahraničných akademikov.

Práve z týchto dôvodov je podľa môjho názoru veľmi dôležité usporadúvať takéto stretnutia, nakoľko sa účastníci môžu vzájomne pozitívne ovplyvňovať a zároveň tak upevniť partnerské vzťahy medzi aktérmi oboch štátov. Pretože o tom aj samotný program Erasmus+ je.

Autor: Simona Dermeková

Více / More >>